POR QUE


Os textos que aparecerán nesta páxina estiveron a piques de ser publicados hai uns meses por unha editorial galega, co título ISTO NON É UN LIBRO. A falta de paciencia e de verdadeiro interese fixeron que desistise. Hoxe, a primeiros de xullo de 2010, por darlle gusto a unha boa amiga que non parou ata convencerme, arrinco con este blog, onde irei colgando os contidos daquel libro posible e outras ideas que vaian xurdindo.

E para empezar, transcribo o prólogo e a sinopse que levaba:

“ISTO NON É UN LIBRO por dous motivos, fundamentalmente:
Primeiro, porque nunca pretendeu selo. Ningún dos textos se escribiu pensando na posible publicación. Se chegaron ata aquí, foi grazas ós empurróns de persoas que os leron e que me queren ben. Algúns foron rescatados do fondo da hucha; outros, aínda fumean. Hainos que saíron directamente do corazón; tamén os hai feitos por encarga cerebral. Todos, de escasas palabras; pero de longa elaboración. E segundo, porque estrutura, contidos, prosa e poesía enceréllanse adrede coa humilde intención de sorprender ó lector. Confío na súa boa vontade para deixarse levar”.

“Isto non é un libro. É un feixe de faíscas con formas caprichosas de poemas, relatiños ou ocorrencias, amarradas por unha fráxil trenza de palabra, sentir e vida. Nas mans do lector queda a decisión de outorgarlles ou non a liberdade”.

10 ago. 2013

DE FÁBULA


                                (Imaxe baixada de internet)
Uxía era unha nena que non sabía medrar. Si, aínda que sexa difícil de crer, esta rapariga non sabía o que tiña que facer para medrar. Era unha alumna excelente, levaba sobresaliente en todo, pero desde o primeiro día que chegou á escola obrigatoria, ou sexa, a 1º de Primaria, e lle puxeron libros gordos diante, e contas, e máis libros e cadernos…, concentrouse tanto nos estudos, que  esqueceu como se medraba. Os primeiros meses ninguén se decatou, nin os propios pais. A nai estaba encantada, servíronlle os mesmos chándales todo o curso; antes, axiña lle quedaban curtos.

Pero xa cerca do remate do curso, as súas amigas, sempre un chisquiño máis baixas ca ela, pasábanlle dous dedos por riba e empezaron a rirse dela:

-Uxía, espabila que che pasamos diante.

-¿E que teño que facer para medrar, se xa non me acordo?

-Pois pregúntallo á mestra, que ela sabe de todo...

E Uxía, con moita educación e respecto, como facía sempre, na clase de Coñecemento do Medio, aproveitando que tocaba o corpo humano, lanzouse:

-Profe, ¿como se medra?

-Pois comendo de todo e facendo exercicio físico, Uxía. Pero iso ti, que es tan aplicada, xa o sabes. ¿Por que mo preguntas?

-Si, si, xa o sei, pero eu xa fago todo iso e non medro. É que non me acordo como se fai, e no libro non vén.

Botaron todos unha gargallada, e á mestra custoulle traballo non rir tamén, pero a súa obriga era facer calar ós alumnos:

-A ver, nenos, non vos riades, hai que respectar os compañeiros.

Calaron á forza, pero cando saíron ó recreo, en vez de xogar, rodearon todos a Uxía. Uns burlábanse, outros arrimábanse a ela para comparar a estatura, e algúns, simplemente, alegrábanse de que, por primeira vez, a máis lista da clase non soubese unha cousa. E ata lle empezaron a querer algo máis.       

Cando chegou aquel día á casa, falou cos pais do tema que a preocupaba, e daquela déronse conta de que, efectivamente, a súa nena parara de medrar.   

Ós poucos días, Uxía faltou á escola. A súa mellor amiga explicoulle á profesora que ía facer unhas probas médicas.

-¿E que son as probas médicas? –preguntou Pepiño, un resabido que só preguntaba por darse a ver.

-¡Cala, Xosé! Colle o caderno dunha vez e ponte a traballar.

Pero as probas médicas deron todas negativo. Ou sexa, que Uxía estaba sa coma un buxo, e non se explicaban os médicos como non medraba. E concluíron:

-Tranquilos, a nena non ten nada. Xa medrará.

Non foi así. Foron pasando os cursos e Uxía seguía co mesmo corpo que tiña con cinco anos. Os pais, desesperados, levárona a canto sitio hai: psicólogos, psiquiatras, acupuntores, fisioterapeutas, á virxe do Corpiño… Pero non houbo remedio para a rapaciña.

Os compañeiros xa se acostumaran a vela e deixaron de meterse con ela. O malo era cando chegaba un mestre substituto ó colexio, sempre lle chamaba a atención:

-Nena, ponte na túa fila. ¿Que fas aquí?

-Esta é a miña fila, eu son de 4º.

Ou de 5º, ou de 6º…

E un día pasou o que tiña que pasar. Cando cursaba 3º da ESO, alá polo mes de febreiro, empezoulle a gustar Román, un compañeiro que chegara novo aquel ano. Pero o rapaz non miraba para ela. ¡A verdade é que case nin a vía! E Uxía empezou a distraerse nas clases, a non poder  concentrarse nos estudos,  a facer faltas de ortografía…

-Uxía, ¿que che pasa? -preguntaban os profesores.

-Uxía, ¿que tes? -preguntaban os pais.

E Uxía non respondía, botábase a chorar.

E chegou o primeiro suspenso. ¡Aquilo xa era moi grave! Reuníronse os mestres, chamaron os pais, falaron todos con Uxía… E ela non daba dado explicacións.

-Será que o cerebro me quedou pequeniño…

-¡Claro!- exclamaron todos á vez, satisfeitos.

Desde aquela, deixárona tranquila, e xa non tiña que xustificar os malos resultados, e ata os compañeiros empezaron a ter mágoa dela, e intentaban axudala, e pasábanlle os deberes, e deixábana copiar nos exames… E Román, tamén. Nunha ocasión ofreceuse para ir á casa dela axudarlle a facer un traballo. Quedaron para o día seguinte. Uxía aquela noite non puido pegar ollo. E non só pola emoción e os nervios, senón pola dor  intensa que sentía en todo o corpo.

Pola mañá, cando súa nai a foi chamar coma todos os días, pegou tal berro que a deberon de oír na Lúa: ¡na cama da súa filla había outra persoa!

-Mamá, tranquila, son eu. Esta noite conseguín acordarme de como se medra e medrei todo xunto. ¡Era ben fácil! Púxenme diante do espello e imaxinei como sería eu se fose grande. E empecei a medrar, a medrar…

MORALEXA: “ Se queres medrar, bótalle imaxinación”


(Imaxe baixada de internet)

Uxía era una niña que no sabía crecer. Sí, aunque sea difícil de creer, esta chiquilla no sabía lo que tenía que hacer para crecer. Era una alumna excelente, llevaba sobresaliente en todo, pero desde el primer día que llegó a la escuela obligatoria, o sea, a 1º de Primaria, y le pusieron libros gordos delante, y cuentas, y más libros y cuadernos..., se concentró tanto en los estudios que olvidó cómo se se crecía. Los primeros meses nadie se percató, ni sus propios padres. La madre estaba encantada, le sirvieron los mismos chándales todo el curso; antes, enseguida le quedaban cortos.

Pero ya cerca del fin de curso, sus amigas, siempre un poquito más bajas que ella, le pasaban dos dedos por encima y empezaron a reírse de ella:

-Uxía, espabila que te pasamos delante.

-¿Y qué tengo que hacer para crecer, si ya no me acuerdo?

-Pues pregúntaselo a la maestra, que ella sabe de todo.

Y Uxía, con mucha educación y respeto, como hacía siempre, en clase de Conocimiento del Medio, aprovechando que tocaba el cuerpo humano, se lanzó:

-Profe, ¿cómo se crece?

-Pues comiendo de todo y haciendo ejercicio físico, Uxía. Pero eso tú, que eres tan aplicada, ya lo sabes. ¿Por qué me lo preguntas?

-Sí, sí, ya lo sé, pero yo ya hago todo eso y no crezco. Es que no me acuerdo cómo se hace, y en el libro no viene.

Echaron todos una carcajada, y a la maestra le costó trabajo no reír también, pero su obligación era hacer callar a los alumnos:

- A ver, niños, no os riáis, hay que respetar a los compañeros.

Callaron a la fuerza, pero cuando salieron al recreo, en vez de jugar, rodearon todos a Uxía. Unos se burlaban, otros se arrimaban a ella para comprobar la estatura, y algunos, simplemente, se alegraban  de que, por primera vez, la más lista de la clase no supiera una cosa. Y hasta le empezaron a querer algo más.

Cuando llegó aquel día a casa, habló con los padres del tema que la preocupaba, y entonces se dieron cuenta de que, efectivamente, su niña había parado de crecer. 

A los pocos días Uxía faltó a la escuela. Su mejor a miga le explicó a la profesora que iba a hacer unas pruebas médicas.

-¿Y qué son las pruebas médicas? -preguntó Pepiño, un resabiado que sólo preguntaba para darse a ver.

-¡Calla, José! Coge el cuaderno de una vez y ponte a trabajar.

Pero las pruebas médicas dieron todas negativo. Es decir, que Uxía estaba como una rosa, y no se explicaban los médicos por qué no crecía. Y concluyeron:

-Tranquilos, la niña no tiene nada. Ya crecerá.

No ocurrió así. Fueron pasando los cursos y Uxía seguía con el mismo cuerpo que tenía con cinco años. Los padres, desesperados, la llevaron a todas partes: psicólogos, psiquiatras, acupuntores, fisioterapeutas, a la virgen del Corpiño... Pero no hubo remedio para la chiquilla.

Los compañeros ya se habían acostumbrado a verla y dejaron de meterse con ella. Lo malo era cuando llegaba un maestro sustituto al colegio, siempre le llamaba la atención:

-Niña, ponte en tu fila. ¿qué haces aquí?

-Esta es mi fila, yo soy de 4º.

O de 5º, o de 6º...

Y un día pasó lo que tenía que pasar. Cuando cursaba 3º da ESO, allá por el mes de febrero, le empezó a gustar Román, un compañero que había llegado nuevo aquel año. Pero el chaval no miraba para ella. ¡La verdad es que casi ni la veía! Y Uxía empezó a distraerse en las clases, a no poder concentrarse en los estudios, a cometer faltas de ortografía...

-Uxía, ¿qué te pasa? -preguntaban los profesores.

-Uxía, que te ocurre? -preguntaban los padres.

Y Uxía no respondía, se echaba a llorar.

Y llegó el primer suspenso. ¡Aquello ya era muy grave! Se reunieron los maestros, llamaron a los padres, hablaron con Uxía... Y ella no sabía dar explicaciones.

-Será que el cerebro me ha quedado pequeñito...

-¡Claro! -exclamaron todos a la vez, satisfechos.

Desde entonces, la dejaron tranquila, y ya no tenía que justificar los malos resultados, e incluso los compañeros empezaron a sentir compasión por ella, e intentaban ayudarla, y le pasaban los deberes, y la dejaban copiar en los exámenes... Y Román, también. En una ocasión, se ofreció para ir á su casa para ayudarle a hacer un trabajo. Quedaron para el día siguiente. Uxía aquella noche no pudo pegar ojo. Y no sólo por la emoción y los nervios, sino por el dolor intenso que sentía en todo el cuerpo.
(Imaxe baixada de internet)


Por la mañana, cuando su madre la fue a llamar como todos los días, dio semejante grito que la debieron de oír en la Luna: ¡en la cama de su hija había otra persona!

-Mamá, tranquila, soy yo. Esta noche he conseguido acordarme de cómo se crece y he crecido todo junto. ¡Era tan fácil! Me puse delante del espejo e imaginé cómo sería yo si fuese grande. Y empecé a crecer, a crecer...

MORALEJA: “Si quieres crecer, échale imaginación”


1 comentario:

suaseiras dijo...

Tarde piei!!